Vijf vragen voor Katrien van Be Planet

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van menige buurtactiviteit. Buurten slaan de handen in elkaar om hun schouders te zetten onder allerlei initiatieven waarbij duurzaamheid en consumptie een voorname rol spelen. Autodelen, gemeenschappelijke moestuinen onderhouden, coöperatieven voor groene energie, … Het aantal duurzame burgerinitiatieven is niet meer te tellen op één hand. We gingen daarom ons licht opsteken bij Katrien Desrumaux . Zij werkt als partnership manager bij Be Planet, een organisatie die duurzame initiatieven ondersteunt.

Wat moeten we zeker weten over Be Planet?

Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut en vult een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling. We doen dit door lokale en concrete burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden die een positieve impact op het milieu nastreven, of het nu gaat om mobiliteit, energie, biodiversiteit, voeding of circulaire economie.

Om deze missie te realiseren, brengen we de bedrijfswereld en de geëngageerde burger samen.

Want deze twee werelden hebben niet altijd de kans om elkaar te ontmoeten, laat staan in dialoog te gaan. Waarom willen we deze synergie creëren? Wel, we zijn ervan overtuigd dat deze win-win samenwerkingen tussen enerzijds burgerprojecten en anderzijds betrokken ondernemingen een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise en dat dit de transitie naar een duurzame samenleving alleen maar ten goede kan komen.

Jullie ondersteunen duurzame burgerinitiatieven. Wat verstaan jullie daaronder?

Dit zijn initiatieven die gedragen worden door feitelijke verenigingen, vzw’s en coöperaties met sociaal oogmerk. Een project dat een positieve en concrete impact op het leefmilieu nastreeft, maar evengoed ook belang hecht aan socio-economische aspecten zoals vrijwilligerswerk, participatie van buurtbewoners, jobstimulatie, … Dan komt dat project in aanmerking om door een onafhankelijke expert-jury van Be Planet geselecteerd te worden voor ondersteuning.

Onder de noemer duurzaamheid verstaan we diverse thema’s zoals mobiliteit, energie, biodiversiteit, landbouw, voeding, circulaire en deeleconomie, water, ….

Waarom legt Be Planet de focus op deze initiatieven?

Het milieu is van essentieel belang voor de mens. Het voorziet immers in al onze behoeften, voedsel, water, zuurstof… Echter het milieu staat onder zware druk, denk maar aan de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering, de afbrokkeling van onze ecosystemen, schaarser wordende grondstoffen, …

Nieuwe economische modellen beginnen zich te ontwikkelen om het hoofd te bieden aan deze klimaatuitdagingen, waarbij samenwerking tussen verschillende actoren centraal staat.

Naast maatregelen vanuit de overheid en de bedrijfswereld is er ook nood aan innovatie, experiment en maatschappelijk ondernemerschap vanuit een bottom-up beweging. Burgers en het maatschappelijk middenveld zijn de bakermat van talrijke duurzame initiatieven die een hele dynamiek in gang kunnen zetten.

Er was nood aan een draagvlak in België om deze initiatieven te helpen realiseren en de brug te slaan tussen de verschillende actoren, vandaar de beslissing om Be Planet in juni 2015 op te richten.

Welk duurzaam burgerinitiatief kan een voorbeeld zijn voor andere initiatieven?

Moeilijke vraag… In feite is elk burgerinitiatief een voorbeeld voor anderen. Neem een kijkje op www.beplanet.be en laat je inspireren door de 40 projecten in onze portefeuille waarvoor we steun zoeken.

Hoe kunnen burgerinitiatieven dan een verschil maken in onze samenleving?

Heel simpel, het gaat om projecten die concreet zijn en oplossingen aanreiken. Dankzij het feit dat deze initiatieven vanuit een bottom-up beweging komen, komt een hele dynamiek in gang en heeft dit een gunstig effect op de manier van leven van vele mensen waardoor het milieu minder belast wordt. Denk maar aan een vzw die een voedseldistributiesysteem opzet in de strijd tegen armoede en voedselverspilling (Voedsaam). Of een organisatie die een uitleendienst voor babyspullen opstart, een perfect voorbeeld van deeleconomie (Babytheek). Of een vereniging die een aanbod van lokale voedselproducten uitbouwt en zo de lokale economie stimuleert én de mensen sensibiliseert over de korte keten (Le réseau solidairement).

Kortom, deze initiatieven inspireren mensen en zetten hen aan tot actie. Ook het effect op de sociale cohesie mag niet onderschat worden. Het is net door samen te werken en de sociale banden aan te halen, dat we de slagkracht kunnen verhogen om het verschil te maken.

De meeste initiatieven uit de portefeuille van Be Planet zijn ook te vinden op de atlas van buurtinitiatieven van Vicinia.